TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı 2006 MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI KILAVUZU ( SÜRÜCÜ KURSU )

SINAV UYGULAMASI
a. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları "MTSAS sınav takviminde"
belirtilen tarihlerde, saat 11.00'de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır
(saat 11.00' den sonra hiçbir aday, kesinlikle sınava alınmayacaktır).
b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için
adaylar en geç saat 10.30'da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır
bulunacaktır.
c. Adaylar, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş
belgesi, nüfus cüzdanı (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi), en az
iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke
bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
d. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Kimlik fotokopisi aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir.
Nüfus cüzdanı, pasaport ve/ veya başka sınıf sürücü belgesi hariç başka
hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Vukuatlı nüfus cüzdanı da sınavda
geçerli değildir. Ancak, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus
cüzdanını teslim etti ise sadece "er ve erbaş askeri kimlik kartı" ile sınav
alınabilecektir.
e. Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap
makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her
türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında
özellikleri bulunan saatler ve silah bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.
Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu
tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz
sayılacaktır.

f. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır.
Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı
sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik
torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
g. Aday, fotoğraflı cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı
bilgilerini kontrol edecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı
bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak düzeyde yıpranmışsa
yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına
göre yazılacaktır. Salon başkanı konu ile ilgili tutanak tutacaktır.
h. Aday sınav başladıktan sonra tek/tüm derslerden sınava girdiğine
bakılmaksızın ilk 60 dakika içinde sınav salonunu terk etmeyecektir. Sınav
bitimine 15 dakika kala hiçbir aday dışarıya çıkarılmayacak, sınav süresince
en az iki aday sınıfta kalacaktır (Bu süreler Merkezi Sistem Sınav
Yönergesinde belirtilen hükümlere uygun olarak uygulanacaktır).

i. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve fotoğraflı cevap kâğıtlarını
kontrol ederek dağıtacaktır. Aday kendisine verilen soru kitapçığını ve
fotoğraflı cevap kâğıdını kontrol edecek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa
kitapçığın değiştirilmesini salon görevlilerinden isteyecektir.
j. Aday cevap kâğıdı üzerindeki tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
k. Fotoğraflı cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka mürekkepli
kalemle imzalanacaktır.
l. Fotoğraflı cevap kâğıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı
hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
m. Her sürücü belgesi türüne göre dört ayrı kitapçık türü vardır. Fotoğraflı
cevap kâğıdında adayın soru kitapçığı türü yazmaktadır. Adaylar cevaplarını
soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın
dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
n. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi
doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik
okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
o. Soru sayısı, sınav kuralları ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında
belirtilmiştir. Bu bilgiler salon görevlilerince sınav başlamadan önce
okunacaktır.
p. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, fotoğraflı cevap kâğıdına
işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
r. Sınavda fotoğraflı cevap kâğıdının başkaları tarafından görülerek kopya
çekilmesi halinde kopya işlemi yapılacaktır (bilgisayar ortamında kopya
analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı
geçersiz sayılacaktır).
s. Adaylar sınav sırasında sorulara verdikleri cevapları hiçbir şekilde
almayacaktır.
t. Aday sınava girmedi ise salon yoklama listelerine ve cevap kâğıtlarına salon
görevlilerince işaretlenecektir.
u. Unutulan ve sınav güvenlik kutularına konmadan YEĞİTEK Ölçme,
Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığına gönderilen sınav evrakı
kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.
v. Sınav bitiminden sonra;
i) Adaylar, soru kitapçığını, cevap kâğıdını ve sınav giriş belgesini salon
görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.
ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol
ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav
komisyonuna teslim edecektir.
iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait
oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile
kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.
Bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınavı tutanakla iptal edilecek
ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer
adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından
gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda
bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla
sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı YEĞİTEK tarafından geçersiz
sayılacaktır.